Zaznaczając pole wyboru (checkbox) wyrażasz zgodę na otrzymywanie od Spółek Coface oraz Partnera Konferencji wiadomości marketingowych drogą elektroniczną.

Administratorami danych są Organizatorzy Country Risk Conference 2023 (dalej KONFERENCJA): Coface Poland Services sp. z o. o., Coface Poland Factoring sp. z o. o., Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce Extérieur SA Oddział w Polsce (Spółki Coface) oraz Partner KONFERENCJI: Credit Agricole Bank Polska S.A. Spółki Coface mają siedzibę w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskich 142 A, Partner we Wrocławiu (54-202) przy ul. Legnickiej 48 bud. C-D.

Administratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Spółki Coface należy kierować na dedykowany adres e-mail: ochrona-danych@coface.com, zaś w przypadku przetwarzania danych przez Partnera na adres e-mail: IOD@credit-agricole.pl.

Zakres danych: imię i nazwisko, adres mailowy, nazwa firmy, stanowisko, numer NIP firmy.

Podmioty danych mają prawo dostępu do danych, sprostowania, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje im wniesienie skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.

Dane będą przetwarzane w celu organizacji Country Risk Conference 2023 oraz w celach marketingowych Organizatorów oraz Partnera KONFERENCJI.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, dla celów organizacji konferencji przez Organizatorów jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu własnych produktów i usług odbywać się będzie na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Organizatorów do celów organizacji KONFERENCJI. Zgoda może być w każdym czasie wycofana bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do zorganizowania Konferencji oraz prowadzenia działań marketingowych przez administratorów, do czasu wyrażenia sprzeciwu co do dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub odwołania zgody na przetwarzanie danych.

Dane osobowe mogą w niektórych przypadkach zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa. W takich przypadkach Administrator upewnia się, że istnieje podstawa prawna do udostępnienia i że zakres udostępnionych danych jest ograniczony i odpowiada celom wskazanym powyżej. Państwa dane nie będą udostępniane poza EOG.

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.

Zarejestruj się
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.